Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

日本人  Türk  Svenska  Pусский   Deutsch Português  Italiano  Español  English  Français  عربية
中国的  한국의  Български   Dansk  Suomi   Gaeilge  Nederlands Norsk  Polski  Ceština  Indonesia

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Państwa Strony niniejszego Paktu,
zważywszy, że zgodnie z zasadami ogłoszonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie
przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej
stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie,
uznając, że prawa te wynikają z przyrodzonej godności człowieka,
uznając, że zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ideał wolnej istoty ludzkiej
wyzwolonej od lęku i niedostatku może być osiągnięty tylko wówczas, kiedy zostaną stworzone warunki
zapewniające każdemu korzystanie z praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz z praw
obywatelskich i politycznych,
zważywszy wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek Państw popierania
powszechnego poszanowania i przestrzegania praw i wolności człowieka,
biorąc pod uwagę, że jednostka ludzka, mająca obowiązki w stosunku do innych jednostek i w
stosunku do społeczności, do której należy, powinna dążyć do popierania i przestrzegania praw uznanych
w niniejszym Pakcie,
zgodziły się na następujące artykuły:
CZĘŚĆ I
Artykuł 1
1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one
swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.
2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami
naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej
współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa
międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków
egzystencji.
3. Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację
terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do
samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów
Zjednoczonych.
CZĘŚĆ II
Artykuł 2
1. Każde z Państw Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się podjąć odpowiednie kroki indywidualnie i w
ramach pomocy i współpracy międzynarodowej, w szczególności w dziedzinie gospodarki i techniki,
wykorzystując maksymalnie dostępne mu środki, w celu stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji
praw uznanych w niniejszym Pakcie wszelkimi odpowiednimi sposobami, włączając w to w
szczególności podjęcie kroków ustawodawczych.
2. Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się zagwarantować wykonywanie praw
wymienionych w niniejszym Pakcie bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć,
język, religię, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową,
urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności.
3. Kraje rozwijające się mogą określić, uwzględniając w należyty sposób prawa człowieka oraz własną
gospodarkę narodową, w jakim stopniu zagwarantują prawa gospodarcze, uznane w niniejszym
Pakcie, osobom nie mającym ich obywatelstwa.
Artykuł 3
Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się zapewnić mężczyznom i kobietom równe prawo do
korzystania z wszystkich praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych wymienionych w niniejszym
Pakcie.
Artykuł 4
Państwa Strony niniejszego Paktu uznają, że korzystanie z tych praw, zapewnione przez Państwo
zgodnie z niniejszym Paktem, może być poddane przez Państwo tylko takim ograniczeniom, jakie
przewiduje ustawa, i tylko w stopniu, w jakim jest to zgodne z istotą tych praw, oraz wyłącznie w celu
popierania powszechnego dobrobytu w społeczeństwie demokratycznym.
Artykuł 5
1. Żadne z postanowień niniejszego Paktu nie może być interpretowane jako przyznanie
jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podjęcia czynności lub
dokonania aktu mającego na celu zniweczenie praw lub wolności uznanych w niniejszym Pakcie albo
ich ograniczenie w szerszym stopniu, niż przewiduje to niniejszy Pakt.
2. Żadne z podstawowych praw człowieka uznanych lub istniejących w jakimkolwiek kraju na podstawie
ustaw, konwencji, zarządzeń lub zwyczaju nie może być ograniczone ani zawieszone pod pretekstem,
że niniejszy Pakt nie uznaje takich praw lub że uznaje je w węższym zakresie.
CZĘŚĆ III
Artykuł 6
1. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo do pracy, które obejmuje prawo każdego człowieka
do uzyskania możliwości utrzymania się poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą, oraz
podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia tego prawa.
2. Kroki, jakie Państwa Strony niniejszego Paktu powinny podjąć w celu osiągnięcia pełnej realizacji
tego prawa, będą obejmowały programy technicznego i zawodowego poradnictwa i szkolenia,
politykę i metody zmierzające do stałego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz do
pełnego, produktywnego zatrudnienia na warunkach zapewniających jednostce korzystanie z
podstawowych wolności politycznych i gospodarczych.
Artykuł 7
Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych
warunków pracy, obejmujących w szczególności:
a) wynagrodzenie zapewniające wszystkim pracującym jako minimum:
I. godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy;
w szczególności należy zagwarantować kobietom warunki pracy nie gorsze od tych, z jakich
korzystają mężczyźni, oraz równą płacę za równą pracę;
II. zadowalające warunki życia dla nich samych i ich rodzin zgodnie z postanowieniami
niniejszego Paktu;
b) warunki pracy odpowiadające wymaganiom bezpieczeństwa i higieny;
c) równe dla wszystkich możliwości awansu w pracy na odpowiednio wyższe stanowisko w
oparciu jedynie o kryteria stażu pracy i kwalifikacji;
d) wypoczynek, wolny czas i rozsądne ograniczenie czasu pracy, okresowe płatne urlopy oraz
wynagrodzenie za dni świąteczne.
Artykuł 8
1. Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się zapewnić:
a) prawo każdego do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych według własnego wyboru,
w celu popierania i ochrony swych interesów gospodarczych i społecznych, jedynie pod warunkiem
przestrzegania przepisów statutowych danej organizacji; korzystanie z tego prawa nie może
podlegać innym ograniczeniom niż przewidziane w ustawie i konieczne w demokratycznym
społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo dla ochrony
praw i wolności innych osób;
b) prawo związków zawodowych do zakładania krajowych federacji lub konfederacji oraz prawa tychże
do tworzenia międzynarodowych organizacji związkowych lub do przystępowania do nich;
c) prawo związków zawodowych do swobodnego wykonywania swej działalności, bez ograniczeń
innych, niż przewidziane w ustawie i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie
bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo dla ochrony praw i wolności innych
osób;
d) prawo do strajku pod warunkiem, że będzie ono wykonywane zgodnie z ustawodawstwem danego
kraju.
2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w nałożeniu ograniczeń zgodnych z ustawą na
wykonywanie tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej.
3. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie uprawnia Państw Stron Konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy z 1948 r. dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych do
podejmowania kroków ustawodawczych lub stosowania prawa w sposób, który naruszałby gwarancje
przewidziane w tej Konwencji.
Artykuł 9
Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do zabezpieczenia społecznego, włączając w
to ubezpieczenia społeczne.
Artykuł 10
Państwa Strony niniejszego Paktu uznają, że:
1. Należy udzielić jak najszerszej ochrony i pomocy rodzinie jako naturalnej i podstawowej komórce
społeczeństwa, w szczególności przy jej zakładaniu i w okresie trwania odpowiedzialności rodziny za
opiekę i wychowanie dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Związek małżeński powinien być
zawierany przy swobodnie wyrażonej zgodzie przyszłych małżonków.
2. Szczególną opieką należy otoczyć matki w rozsądnym okresie przed i po urodzeniu dziecka. W tym
czasie pracujące matki powinny otrzymywać płatny urlop lub urlop z zapewnieniem odpowiednich
świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego.
3. Należy podjąć specjalne kroki w celu zapewnienia ochrony i pomocy wszystkim dzieciom i młodzieży
bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na pochodzenie lub inne przyczyny. Należy chronić dzieci
i młodzież przed wyzyskiem ekonomicznym i społecznym. Zatrudnianie ich przy pracy szkodliwej dla
ich moralności lub zdrowia bądź niebezpiecznej dla życia lub mogącej przeszkodzić w ich normalnym
rozwoju powinno być ustawowo karalne. Państwa powinny również ustalić granicę wieku, poniżej
której płatne zatrudnianie dzieci powinno być ustawowo zakazane i karalne.
Artykuł 11
1. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do odpowiedniego poziomu życia dla niego
samego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież i mieszkanie, oraz do stałego polepszania
warunków bytowych. Państwa Strony podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia realizacji tego
prawa, uznając w tym celu zasadnicze znaczenie współpracy międzynarodowej, opartej na zasadzie
dobrowolności.
2. Państwa Strony niniejszego Paktu, uznając podstawowe prawo każdego do wolności od głodu,
podejmą, indywidualnie i w drodze współpracy międzynarodowej, niezbędne kroki, włączając w to
konkretne programy potrzebne w celu:
a) ulepszenia metod produkcji, konserwacji i dystrybucji żywności przez pełne wykorzystanie wiedzy
technicznej i naukowej, przez rozpowszechnianie wiedzy o zasadach żywienia oraz przez rozwijanie
lub reformowanie systemów rolnych w taki sposób, aby osiągnąć najbardziej sprawny rozwój i
wykorzystanie zasobów naturalnych;
b) zapewnienia sprawiedliwego podziału światowych zasobów żywności stosownie do potrzeb,
uwzględniając problemy krajów importujących i krajów eksportujących żywność.
Artykuł 12
1. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego
poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.
2. Kroki, jakie Państwa Strony niniejszego Paktu powinny podjąć dla osiągnięcia pełnego wykonania
tego prawa, będą obejmowały środki konieczne do:
a) zapewnienia zmniejszenia wskaźnika martwych urodzeń i śmiertelności niemowląt oraz do
zapewnienia zdrowego rozwoju dziecka;
b) poprawy higieny środowiska i higieny przemysłowej we wszystkich aspektach;
c) zapobiegania chorobom epidemicznym, endemicznym, zawodowym i innym oraz ich leczenia i
zwalczania;
d) stworzenia warunków, które zapewniłyby wszystkim pomoc i opiekę lekarską na wypadek choroby.
Artykuł 13
1. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do nauki. Są one zgodne, że nauczanie
powinno zmierzać do pełnego rozwoju osobowości i poczucia godności ludzkiej i umacniać
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Są one również zgodne, że nauka powinna
umożliwiać wszystkim efektywny udział w wolnym społeczeństwie, rozwijać zrozumienie, tolerancję i
przyjaźń między wszystkimi narodami i wszystkimi grupami rasowymi, etnicznymi lub religijnymi, jak
również popierać działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju.
2. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają, że w celu osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa:
a) nauczanie podstawowe będzie obowiązkowe, bezpłatne i dostępne dla wszystkich;
b) nauczanie średnie w jego różnych formach, włączając w to średnie nauczanie techniczne i zawodowe,
będzie powszechnie dostępne dla wszystkich w wyniku zastosowania wszelkich odpowiednich
środków, w szczególności stopniowego wprowadzania bezpłatnej nauki;
c) nauczanie wyższe będzie w równym stopniu dostępne dla wszystkich na podstawie kryterium
zdolności, w wyniku zastosowania wszystkich odpowiednich środków, w szczególności stopniowego
wprowadzania bezpłatnej nauki;
d) nauczanie elementarne będzie popierane lub rozwijane w możliwie największym stopniu dla osób,
które nie otrzymały lub nie ukończyły pełnego wykształcenia podstawowego;
e) rozwój systemu szkół wszystkich stopni będzie aktywnie kontynuowany oraz będzie ustanowiony
odpowiedni system stypendiów, a warunki materialne personelu nauczającego będą stale
poprawiane.
3. Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub w
odpowiednich przypadkach opiekunów prawnych, wyboru dla swych dzieci szkół innych niż szkoły
założone przez władze publiczne, ale odpowiadających minimalnym wymaganiom w zakresie
nauczania, jakie mogą być ustalone lub zatwierdzone przez Państwo, jak również zapewnienia swym
dzieciom wychowania religijnego i moralnego, zgodnie z własnymi przekonaniami.
4. Żadne postanowienie niniejszego artykułu nie będzie interpretowane w sposób naruszający wolność
osób i instytucji do tworzenia i prowadzenia zakładów oświatowych, z zastrzeżeniem, że będą
przestrzegane zasady wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu i że nauka udzielana w tych
zakładach będzie odpowiadać minimalnym wymaganiom, które mogą być ustalone przez Państwo.
Artykuł 14
Każde z Państw Stron niniejszego Paktu, które w chwili stania się Stroną nie było w stanie zapewnić na
terytorium swej metropolii lub na innych terytoriach podlegających jego jurysdykcji obowiązkowego i
bezpłatnego nauczania podstawowego, zobowiązuje się w okresie dwóch lat opracować i przyjąć
szczegółowy plan działania w celu stopniowego wprowadzania w życie, w ciągu rozsądnej liczby lat
ustalonej w planie, zasady obowiązkowej, bezpłatnej nauki dla wszystkich.
Artykuł 15
1. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do:
a) udziału w życiu kulturalnym;
b) korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań;
c) korzystania z ochrony interesów moralnych i materialnych, wynikających z wszelkiej twórczości
naukowej, literackiej lub artystycznej, której jest autorem.
2. Kroki, które Państwa Strony niniejszego Paktu podejmą w celu osiągnięcia pełnej realizacji tego
prawa, powinny obejmować środki niezbędne do ochrony, rozwoju i upowszechniania nauki i kultury.
3. Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania swobody koniecznej do
prowadzenia badań naukowych i działalności twórczej.
4. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają korzyści, jakie wynikają z popierania i rozwijania kontaktów
międzynarodowych i współpracy w dziedzinie nauki i kultury.
CZĘŚĆ IV
Artykuł 16
1. Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się przedkładać, zgodnie z niniejszą częścią Paktu,
sprawozdania dotyczące podjętych środków oraz postępu dokonanego w zakresie przestrzegania
praw uznanych w niniejszym Pakcie.
2. a) wszystkie sprawozdania będą przedkładane Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów
Zjednoczonych, który przekaże ich kopie Radzie Gospodarczej i Społecznej do rozpatrzenia, zgodnie
z postanowieniami niniejszego Paktu;
b) Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże ponadto organizacjom
wyspecjalizowanym kopie sprawozdań lub odpowiednich części sprawozdań Państw Stron
niniejszego Paktu, które są jednocześnie członkami tych organizacji wyspecjalizowanych, w zakresie,
w jakim te sprawozdania lub ich części odnoszą się do spraw należących do właściwości tych
organizacji zgodnie z ich statutami.
Artykuł 17
1. Państwa Strony niniejszego Paktu będą dostarczały swoje sprawozdania stopniowo zgodnie z
planem, który ustali Rada Gospodarcza i Społeczna w ciągu roku od wejścia w życie niniejszego
Paktu, po konsultacji z Państwami Stronami Paktu i zainteresowanymi organizacjami
wyspecjalizowanymi.
2. Sprawozdania mogą wskazywać na czynniki i trudności wpływające na stopień realizacji zobowiązań
wynikających z niniejszego Paktu.
3. W przypadku gdy jakiekolwiek z Państw Stron niniejszego Paktu dostarczyło już uprzednio
Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek z organizacji wyspecjalizowanych
odpowiednich informacji, wystarczy wyraźnie powołać się na te informacje bez potrzeby ich
powtarzania.
Artykuł 18
Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw człowieka i
podstawowych wolności Rada Gospodarcza i Społeczna może zawierać porozumienia z organizacjami
wyspecjalizowanymi, dotyczące sprawozdań składanych przez nie Radzie z postępu dokonanego w
dziedzinie przestrzegania postanowień niniejszego Paktu, należących do zakresu ich działalności.
Sprawozdania te mogą zawierać dane dotyczące decyzji i zaleceń przyjętych przez właściwe organy
organizacji wyspecjalizowanych w sprawie wykonania powyższych postanowień.
Artykuł 19
Rada Gospodarcza i Społeczna może przekazać Komisji Praw Człowieka, w celu zbadania i udzielenia
zaleceń ogólnych lub w odpowiednich przypadkach dla informacji, sprawozdania dotyczące praw
człowieka, przedłożone przez Państwa, zgodnie z postanowieniami artykułów 16 i 17, oraz sprawozdania
dotyczące praw człowieka, przedłożone przez organizacje wyspecjalizowane, zgodnie z postanowieniami
artykułu 18.
Artykuł 20
Państwa Strony niniejszego Paktu oraz zainteresowane organizacje wyspecjalizowane mogą
przedstawić Radzie Gospodarczej i Społecznej uwagi do każdego zalecenia ogólnego, udzielonego
zgodnie z postanowieniami artykułu 19, lub do wzmianki o takim zaleceniu ogólnym w sprawozdaniu
Komisji Praw Człowieka lub innym dokumencie wymienionym w tym sprawozdaniu.
Artykuł 21
Rada Gospodarcza i Społeczna może przedkładać co pewien czas Zgromadzeniu Ogólnemu
sprawozdania zawierające zalecenia ogólne oraz streszczenie informacji otrzymanych od Państw Stron
niniejszego Paktu i organizacji wyspecjalizowanych w sprawie kroków podjętych oraz postępu
uzyskanego w zakresie zapewnienia powszechnego przestrzegania praw uznanych w niniejszym Pakcie.
Artykuł 22
Rada Gospodarcza i Społeczna może zwrócić uwagę innych organów Organizacji Narodów
Zjednoczonych, ich organów pomocniczych i zainteresowanych organizacji wyspecjalizowanych,
zajmujących się udzielaniem pomocy technicznej, na wszelkie sprawy wynikające ze sprawozdań
wymienionych w tej części niniejszego Paktu, które mogłyby być pomocne tym organom w decydowaniu
w zakresie ich właściwości co do celowości podjęcia międzynarodowych środków mogących przyczynić
się do skutecznego, stopniowego wprowadzania w życie niniejszego Paktu.
Artykuł 23
Państwa Strony niniejszego Paktu są zgodne, że międzynarodowa działalność w celu realizacji praw
uznanych w niniejszym Pakcie obejmuje takie metody, jak: zawieranie konwencji, uchwalanie zaleceń,
udzielanie pomocy technicznej oraz organizowanie wspólnie z zainteresowanymi rządami spotkań
regionalnych i technicznych dla konsultacji i badań.
Artykuł 24
Żadne z postanowień niniejszego Paktu nie może być interpretowane jako naruszające postanowienia
Karty Narodów Zjednoczonych i statutów organizacji wyspecjalizowanych, określających obowiązki
różnych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych odnośnie do
spraw, których dotyczy niniejszy Pakt.
Artykuł 25
Żadne z postanowień niniejszego Paktu nie może być interpretowane jako naruszające przyrodzone
prawo wszystkich narodów do pełnego i swobodnego posiadania i użytkowania ich bogactw i zasobów
naturalnych.
CZĘŚĆ V
Artykuł 26
1. Niniejszy Pakt jest otwarty do podpisu dla wszystkich Państw członków Organizacji Narodów
Zjednoczonych lub członków jakiejkolwiek organizacji wyspecjalizowanej, a także dla wszystkich
Państw stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz wszystkich innych Państw
zaproszonych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych do stania się Stroną
niniejszego Paktu.
2. Niniejszy Pakt podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
3. Niniejszy Pakt jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich Państw, o których mowa w ustępie 1
niniejszego artykułu.
4. Przystąpienia dokonuje się przez złożenie dokumentu przystąpienia Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
5. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadomi wszystkie Państwa, które
podpisały niniejszy Pakt lub do niego przystąpiły, o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub
dokumentu przystąpienia.
Artykuł 27
1. Niniejszy Pakt wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych trzydziestego piątego dokumentu ratyfikacyjnego
lub dokumentu przystąpienia.
2. W stosunku do każdego Państwa, które ratyfikuje niniejszy Pakt lub do niego przystąpi po złożeniu
trzydziestego piątego dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia, wchodzi on w życie
po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez to Państwo dokumentu ratyfikacyjnego lub
dokumentu przystąpienia.
Artykuł 28
Postanowienia niniejszego Paktu rozciągają się na wszystkie części Państw federalnych bez
jakichkolwiek ograniczeń lub wyjątków.
Artykuł 29
1. Każde z Państw Stron niniejszego Paktu może zaproponować poprawkę i zgłosić ją Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny przekaże następnie każdą
zaproponowaną poprawkę Państwom Stronom niniejszego Paktu z prośbą o zawiadomienie go, czy
wypowiadają się za zwołaniem konferencji Państw Stron w celu rozważenia i przegłosowania
propozycji. Jeżeli przynajmniej jedna trzecia Państw Stron wypowie się za zwołaniem takiej
konferencji, Sekretarz Generalny zwoła ją pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Każda poprawka przyjęta na konferencji większością głosów Państw Stron obecnych i głosujących
zostanie przedłożona Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych do
zatwierdzenia.
2. Poprawki wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i
przyjęciu przez dwie trzecie Państw Stron niniejszego Paktu zgodnie z ich procedurą konstytucyjną.
3. Poprawki po wejściu w życie wiążą te Państwa Strony, które je przyjęły, podczas gdy inne Państwa
Strony są nadal związane postanowieniami niniejszego Paktu oraz poprawkami, które przyjęły
uprzednio.
Artykuł 30
Niezależnie od notyfikacji dokonanych zgodnie z artykułem 26 ustęp 5 Sekretarz Generalny Organizacji
Narodów Zjednoczonych zawiadomi wszystkie Państwa, o których mowa w ustępie 1 wymienionego
artykułu, o:
a) podpisach, ratyfikacjach i przystąpieniach, zgodnie z artykułem 26;
b) dacie wejścia w życie niniejszego Paktu zgodnie z artykułem 27 i dacie wejścia w życie poprawek
zgodnie z artykułem 29.
Artykuł 31
1. Niniejszy Pakt, którego teksty angielski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski są jednakowo
autentyczne, będzie złożony w archiwach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże uwierzytelnione kopie
niniejszego Paktu wszystkim Państwom, o których mowa w artykule 26.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site